logo szkoły SZKOŁA PODSTAWOWA

 im. Józefa Wybickiego w Parkowie

Kontakt:  SP Parkowo, Parkowo 6, 64-608 Parkowo, tel/fax  67/26 10 505  e-mail: zsparkowo@wp.pl
budynek szkoły

 
Strona główna
Aktualności
Dyrekcja
Grono Pedagogiczne
Pracownicy szkoły
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Uczniowie
Absolwenci
Historia szkoły
Patron szkoły
Hymn, godło i sztandar
Nadanie imienia
Sala Tradycji
Organizacje szkolne
Klasy sportowe
UKS
Osiagnięcia sportowe
Klub Olimpijczyka

Teatry szkolne

Wolontariat szkolny
Szkoła Promujaca Zdrowie
Archiwumoke


CKE

Parkowo, 14 marca 2014 roku

Trudny wybór

           Żeby nasi uczniowie dobrze poznali najbliższe szkoły odwiedziliśmy 14 marca szkoły ponadgimnazjalne  w Obornikach i Objezierzu. Naszym celem były LO   i ZSZ im. Kutrzeby w Obornikach oraz ZS w Objezierzu.
We wszystkich szkołach zostaliśmy przyjęci z otwartymi ramionami. W LO pani dyrektor Agnieszka Balcerowiak  wraz z grupą uczniów przedstawiła nam ofertę edukacyjną swojej szkoły, a następnie mogliśmy zobaczyć sale lekcyjne i salę gimnastyczną.
W ZSZ powitała nas pani dyrektor Mirosława Stachowiak, która w krótkiej prezentacji przedstawiła nam drogę edukacyjną jaką ma przed sobą młodzież gimnazjalna oraz ofertę dydaktyczno-zawodową szkoły.
Niezwykle interesującą dla naszej młodzieży była wizyta w nowo otwartej sali gimnastycznej, po której oprowadzili nas pan dyrektor Waldemar Molski i jego zastępca pan Konrad Rezlewicz.   Sala gimnastyczna wywołała okrzyki zachwytu  u naszych uczniów(to może być ważki argument przy wyborze szkoły).
Z Obornik udaliśmy się do Objezierza gdzie w pałacu Turnów powitał nas dyrektor ZS Roman Ostrowski oprowadzając nas po pałacu i opowiadając o związkach A. Mickiewicza z Objezierzem.  Pan dyrektor przedstawił nam również ofertę edukacyjno-zawodową ZS w Objezierzu.  Tradycją naszej wizyty w Objezierzu stał się udział w pokazie gastronomicznym uczniów miejscowego Technikum. Nasz udział nie ograniczył się tylko do biernego słuchania, ale również do degustacji (pyszne pieczone jabłka) i pomocy w tworzeniu dzieł kulinarnych. Ostatnim etapem wizyty w Objezierzu było zwiedzanie hali sportowej. Cóż, bazy sportowej możemy tylko pozazdrościć (choć i naszej wstydzić się nie musimy).


Czterogodzinna wizyta w szkołach ponadgimnazjalnych z rejonu obornickiego minęła nam jak „z bicza trzasł”. Czy ktoś po tej wyprawie wybrał już swoją szkołę? Trudno jednoznacznie powiedzieć, ale na pewno jest mu bliżej wyboru.

 

Doradztwo zawodowe  

w  Gimnazjum

Przygotowanie uczniów do wejścia w dorosłe życie zawodowe to jedno  z zadań szkoły. Przygotowałem więc program doradztwa zawodowego, aby dać w ten sposób uczniom podstawy do poznania siebie i poruszania się po rynku pracy. Program realizowany jest w bardzo różnorodnych formach, przez co jest atrakcyjny dla ucznia. Ważna jest również rola rodzica w tym programie, gdyż to rodzic jest głównym mentorem ucznia przy wyborze drogi edukacyjno – zawodowej.

WSTĘP:

            W ciągu całego życia człowiek podejmuje wiele decyzji. Jedną  z najważniejszych jest wybór zawodu – bo to           w pracy spędzamy 1/3 życia. Wybór zawodu wymaga od nas zastanowienia się nad konsekwencjami tej decyzji, co zwiększa szansę na osiągnięcie w przyszłości satysfakcji z pracy, a przez to również większego zadowolenia z życia. 

Doradztwo zawodowe jest integralną częścią szkolnego programu dydaktyczno -wychowawczego. Doradztwo zawodowe stanowi całokształt oddziaływań wychowawczych, które mają na celu takie pokierowanie wszechstronnym rozwojem ucznia, aby  na końcowym etapie procesu kształcenia był dojrzały do podjęcia optymalnych decyzji w sprawie własnego życia i zawodu, dostosowanych do własnych możliwości oraz aktualnych potrzeb rynku pracy. Wybór dokonywany przez młodzież wyznacza kierunek przyszłości zawodowej, stąd ma znaczny wpływ na dalszy bieg życia. Elastyczny rynek pracy wymaga od potencjalnych pracowników nie tylko dobrego przygotowania do zawodu, ale również umiejętności i chęci ustawicznego kształcenia się                 w zawodzie, często gotowości do wielokrotnej jego zmiany,  a także do samozatrudnienia -  kształcenie ustawiczne.

Z rozmów z uczniami, rodzicami oraz z dwuletnich doświadczeń doradztwa w naszej szkole  wypływa wniosek, że uczniowie mają mało sprecyzowane plany na przyszłość i doradztwo jest potrzebne.          

W wyborze zawodu należy pomagać dziecku już od najmłodszych lat. Pierwsze podstawy tworzy dom rodzinny poprzez właściwe wychowanie, ukierunkowanie zainteresowań ucznia.
            Jednak olbrzymia rola w doradztwie zawodowym przypada szkole, w tym w szczególności doradcy zawodowemu, pedagogowi szkolnemu  oraz wychowawcy, który ma możliwości ukierunkowania ucznia.

 

OPIS PROGRAMU:

Celem programu nie jest udzielenie uczniowi jednoznacznej  i jednorazowej porady, lecz przygotowanie go do samodzielnego podejmowania kolejnych decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Proponowane w programie przedsięwzięcia pozwalają na lepsze przyjrzenie się sobie, analizę swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań oraz cech osobowościowych ważnych przy podejmowaniu decyzji. Zaproponowane w tym programie zajęcia mają za zadanie dostarczyć młodzieży oraz ich rodzicom wiedzy pozwalającej na świadomy i racjonalny wybór form dalszego kształcenia oraz podjęcia decyzji dotyczących wyboru zawodu. Zwiększy to szansę na podejmowanie trafnych, świadomych decyzji edukacyjnych. Istotną sprawą jest też uświadomienie uczniom, że zawód nie musi być wyborem na całe życie. Zmieniający się rynek pracy coraz częściej wymusza konieczność zmiany kwalifikacji. Oferowane zajęcia pomogą zwiększyć szanse zawodowe młodzieży oraz zmobilizować ją do odpowiedzialności za własną drogę zawodową.

     Obszary objęte programem

Praca z uczniami.

Praca z rodzicami.

 

Moduły, w jakich realizowany jest program

      

      UCZEŃ

W obszarze praca z uczniem program realizowany jest w trzech modułach:

 

MODUŁ I: Rozpoznawanie własnych możliwości zawodowych.

Kompetencje, świat pracy oraz proces selekcji i rekrutacji.

Czy znasz dobrze samego siebie?

Zaplanuj swoją drogę zawodową.

Jakie są metody poszukiwania pracy?

           MODUŁ II: Rynek pracy.

Gdzie szukać pracy?

A może własna działalność gospodarcza?

     MODUŁ III: Tworzenie dokumentów aplikacyjnych. Rozmowa kwalifikacyjna.                                                   

Co to są dokumenty aplikacyjne?

Przygotowujemy się do pisania CV i listu motywacyjnego.

Poszukujemy danych o szkole, pracodawcy i stanowisku.

Co warto wiedzieć o CV?

List motywacyjny.

Inne ważne dokumenty.

Rodzaje rozmów kwalifikacyjnych.

Jak skutecznie zaprezentować się pracodawcy?

Nawiązanie współpracy z nowym pracodawcą?

 

      RODZIC

     W obszarze praca z rodzicami program realizowany jest w dwóch modułach

MODUŁ I : Co wiemy o naszych dzieciach?

Nawiązanie współpracy z rodzicami - zapoznanie z programem;

Poznaj swoje dziecko, jego potrzeby i zainteresowania;

      MODUŁ II: Co powinniśmy wiedzieć o rynku pracy?

Wskazówki dla rodziców pomocne w wyborze szkoły  i zawodu dla swojego dziecka;

Sprawozdanie z realizacji programu i jego ewaluacja;

 

CHARAKTERYSTYKA  GRUPY,  DLA KTÓREJ PROGRAM JEST PRZEZNACZONY.

            Program przeznaczony jest dla uczniów klas I – III  Gimnazjum  w Zespole  Szkół w Parkowie  oraz ich rodziców.

Wejście w nowe środowisko szkolne, a później na rynek pracy jest trudną sytuacją, wyzwalającą poczucie lęku i zagrożenia. Najczęściej objawia się ono zachowaniami agresywnymi bądź unikowymi. Ważne jest  w tym momencie zrozumienie swojej sytuacji oraz wsparcie ze strony osób ważnych - rodziców i nauczycieli. Stąd do programu zostali włączeni również rodzice uczniów oraz nauczyciele - wychowawcy, którzy program będą realizować.

 Bazując na zainteresowaniach oraz słabych i mocnych stronach każdego ucznia, należy ukierunkować go na wybór dalszego kształcenia, wyposażyć w wiedzę i umiejętności niezbędne przy poszukiwaniu pracy lub też przygotować do podjęcia decyzji o zmianie zawodu.

METODY PRACY

 

 • Pogadanki;
 • lekcje zawodoznawcze;
 • wycieczki do zakładów pracy;
 • spotkania z przedstawicielami różnych kierunków studiów oraz absolwentami naszej szkoły kontynuującymi naukę na różnych kierunkach;
 • wskazywanie programów telewizyjnych i radiowych dotyczących wyboru drogi zawodowej;
 • indywidualne rozmowy i wskazywanie literatury;
 • ankiety;
 • metody aktywizujące;

 

OSOBY WSPÓŁUCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE

 • Wychowawca klasy;
 • Bibliotekarz;
 • Pedagog szkolny;
 • Pielęgniarka szkolna;
 • Instytucje zajmujące się kształtowaniem kariery zawodowej (PUP, itp.);

GLÓWNE CELE PROGRAMU

      Głównymi celami programu są:

 •  uzmysłowienie młodzieży konieczności świadomego i rozważnego wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu;
 • przygotowanie ucznia do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu;
 • przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
 • aktywizacja zawodowa uczniów;
 •  kształtowanie postawy aktywności zawodowej;
 •  wskazanie źródeł informacji o doradztwie zawodowym;

SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU

Uczniowie:

 • kształtowanie umiejętności planowania dalszego rozwoju edukacyjno – zawodowego;
 • wyzwalanie własnej aktywności ucznia w kierunku samopoznania, odkrywania zainteresowań uzdolnień, rozpoznawania swego usposobienia i temperamentu pod kątem predyspozycji  do wykonywania różnych zawodów;
 • rozwijanie umiejętności samooceny;
 • wskazanie na znaczenie stanu zdrowia i warunków psychofizycznych w związku z wymaganiami konkretnego zawodu;
 • wyposażenie uczniów w wiedzę o interesujących ich zawodach,  o czynnościach i warunkach pracy dla konkretnego zawodu;
 • kształtowanie umiejętności określania swoich celów życiowych, mocnych i słabych stron, sprawnego komunikowania, autoprezentacji;
 • wzmacnianie poczucia wartości przez wyłonienie pozytywnych stron osobowości;
 • rozwijanie świadomości mobilności zawodowej i pobudzenie aktywności do poszukiwania alternatywnych rozwiązań              w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych;
 • kształtowanie właściwej postawy wobec pracy, np. poczucia odpowiedzialności, inicjatywy, punktualności itp.;
 • planowanie własnego rozwoju ucznia;
 • poznanie form zatrudnienia (umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy-zlecenia);
 • zdobycie umiejętności przygotowania i sprawnego pisania listu motywacyjnego, życiorysu zawodowego (CV), kwestionariusza osobowego, listu motywacyjnego;
 • zdobycie umiejętności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
 • rozszerzenie zasobu informacji na temat sposobów poszukiwania pracy;

Rodzice:

 • podniesienie umiejętności komunikowania się rodziców ze swoimi dziećmi;
 • uwrażliwienie rodziców na konieczność udzielania wsparcia  i pomocy dzieciom podczas dokonywania wyborów edukacyjnych   i zawodowych;
 • zaznajomienie z aktualną sytuacją na rynku pracy; 
Informacje dla rodziców
Oddział przedszkolny
Kalendarium roku szkolnego
Plan imprez
 i uroczystości

Podręczniki
Konkursy szkolne
Plan lekcji

Dokumenty szkolne
Dowozy do szkoły

Oferta edukacyjna
Świetlica szkolna
Zajęcia pozalekcyjne
Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny
Doradztwo zawodowe
Biblioteka szkolna
SKO
Imprezy cykliczne
Wycieczki szkolne

Napisz do nas

ko
MEN

Opracowanie strony:  Zespół Szkół w Parkowie